Creative Career 2021 : The Possibility of jobs

โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจผ่านรูปแบบคอร์สเรียนออนไลน์ โดยมีเป้าหมายที่จะเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับรู้และเข้าใจในการงานและอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในด้านการเรียน การงานและอาชีพในอนาคต และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ต่อไป 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สศส. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการกล่มธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage) ให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะเยาวชนไทยให้เป็นนักสร้างสรรค์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมจะก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต จึงได้พัฒนาเป็นหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ SMEs ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีกระบวนการออกแบบ สามารถบูรณาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานไปจนถึงการเริ่มต้นประกอบธุรกิจของตนเอง สศส. จึงเสนอ "โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ (Creative Careers 2021)" โดยมีเป้าหมายที่จะเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รับรู้และเข้าใจในการงานและอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในด้านการเรียน การงานและอาชีพในอนาคต และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ต่อไป

การจัดทำองค์ความรู้  “Creative Career 2021 - THE POSSIBILITY OF JOBS ทุกความเป็นไปได้ เกิดจากส่วนประกอบที่คุณเลือกเอง ” โดยครอบคลุมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แปลงเป็นคอร์สออนไลน์สำหรับเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและกิจกรรมด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ที่เสริมสร้างฐานความรู้และบ่มเพาะเยาวชนไทย ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเรียน การศึกษาต่อ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเริ่มต้นประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านโครงการ “Creative Career 2021 - THE POSSIBILITY OF JOBS ทุกความเป็นไปได้ เกิดจากส่วนประกอบที่คุณเลือกเอง”

คอร์สออนไลน์ที่จะพาคุณไปพบกับ Instructor ชั้นนำในแต่ละสายอาชีพที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ เผยทักษะที่สามารถนำไปต่อยอด Upskill และ Reskill ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน รวมถึงเคล็ดลับมากมายสำหรับการทำงานในโลกยุคใหม่ที่ต้องปรับตัวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมด้วยเทคนิคการปรับตัวและรับมือกับ Disruption ในสายอาชีพ 

สมัครคอร์สออนไลน์ได้ที่ Academy.cea.or.th

จัดทำทั้งหมด 10 บทเรียน Academy.cea.or.th/category/10
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

1) Digital Music Career เป็นศิลปินอย่างไรให้อยู่รอดในยุค Music Streaming 
โดย ศรัณย์ ภิญญรัตน์ CEO & Co-founder at Fungjai
 
2) Data Visualization เฟ้นหาโอกาสในโลกธุรกิจด้วย Data & Creative
โดย กษิดิศ สตางค์มงคล Data Analyst และแอดมินเพจ Data Rockie
 
3) Social Enterprise พัฒนาธุรกิจผ่านแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อชุมชน
โดย  สมศักดิ์ บุญคำ CEO of Local Alike
 
4) Smart Products ออกแบบเพื่อโลก ตอบโจทย์เทรนด์นวัตกรรม
โดย ภาคภูมิ มะหะสิทธิ์ CEO of Ecolotech
 
5) Cultural Management Mix & Match โมเดลธุรกิจยุคใหม่ด้วยทุนทางวัฒนธรรม
โดย ขจิตธรรม พาทยกุล Founder of Thai Fit Studio
 
6) UX for Betterlife ชีวิตดีขึ้นได้ด้วยงานออกแบบที่เข้าใจผู้คน
โดย สุธัม ธรรมวงศ์ เจ้าของเพจ หมีเรื่องมาเล่า
 
7) Opportunity Of Performing Art โอกาสในการแสดงสู่การเป็นศิลปิน
โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น Founder of Chang Theater Bangkok
 
8)  Alternative Architecture เข้าใจชีวิต เข้าใจคน เข้าใจงานออกแบบเพื่อสังคม 
โดย ธิป ศรีสกุลไชยรัก สถาปนิกและนักสร้างสรรค์ย่านเก่า
 
9) Multi Disciplinary Design รวมพลคนสร้างสรรค์ เปลี่ยนโลกใหม่ด้วยการออกแบบ
โดย วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย และ นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล Founder of Eyedropperfill
 
10) Professional Freelance ฟรีแลนซ์ 101 คู่มือการเอาตัวรอดในโลกอิสระ
โดย ถนอม เกตุเอม เจ้าของเพจ Taxbugnoms

ผลของโครงการ 

กำลังดำเนินการ โครงการจะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2564

กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าเรียนออนไลน์ผ่าน CEA Online Academy ในหลักสูตร “Creative Career 2021 - THE POSSIBILITY OF JOBS ทุกความเป็นไปได้ เกิดจากส่วนประกอบที่คุณเลือกเอง ” จำนวนรวม 1,500 ราย 

● กลุ่มเป้าหมายหลัก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creatives Industries)

● กลุ่มเป้าหมายรอง
ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19