Creative Career 2020 : The Future of Jobs

CEA ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการกล่มธุรกิจในระยะเริ่มต้น (Early Stage) โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของไทยได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะเยาวชนไทยให้เป็นนักสร้างสรรค์ที่มีความรู้ความสามารถ ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต CEA จึงได้พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานไปจนถึงการเริ่มต้นประกอบธุรกิจของตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ หรือ Crative Career อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีการดำเนินงานดังนี้

1. จัดทำองค์ความรู้ “The Future of Jobs” ทักษะที่ตลาดงานทั่วโลกต้องการ ปี 2020

ครอบคลุมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แปลงเป็นบทเรียนออนไลน์สำหรับเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและกิจกรรมด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ที่เสริมสร้างฐานความรู้และบ่มเพาะเยาวชนไทย ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเรียน การศึกษาต่อ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเริ่มต้นประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ 

Creative Career 2020 : The Future of Jobs

10 บทเรียน จาก 10 บริษัทในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อรับมือกับการทำงานในอนาคตและค้นหาเส้นทางการทำงานที่ตรงใจให้กับตัวเอง โดยสมัครเรียนฟรีได้ที่ Academy.cea.or.th

Data Storyteller : อาชีพแห่งอนาคตเมื่อโลกเต็มไปด้วยข้อมูล
Company :  Punch up
Instructor  : คุณกุ๊งกิ๊ง ธนิสรา เรืองเดช CEO & Co-Founder

Basic Presentation Skills : ขายไอเดียให้โดดเด่น ด้วยทักษะพรีเซนต์โดนใจ  
Company : Infographic Thailand
Instructor : คุณกัส พัชรดนัย ทองนำ Creative Director & Course Developer

Eco Creator : เมื่อธุรกิจที่ยั่งยืน คือทางรอดของมนุษย์
Company : ReReef
Instructor : คุณกิ๊ก กรณิศ ตันอังสนากุล CEO & Co-Founder

Career options in the art market : โอกาสทางอาชีพในวงการศิลปะ
Company : ATTA Gallery
Instructor : คุณเจื้อย อตินุช ตันติวิท Director

Introduction to Product Developer: สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยทักษะ Product developer
Company : Trimode Design
Instructor : คุณหงส์ ภีรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา CEO & Co-Founder

Service Design : นักออกแบบบริการสร้างประสบการณ์ ด้วยความเอาใจใส่
Instructor : คุณเบริท จักรพันธุ์ หิรัญย์วงษ์วีระ  Service design Consultant

A NEXT DECADE OF TEXPERIENCE : ทศวรรษถัดไป แห่งเทคโนโลยี และการออกแบบประสบการณ์
Company : Yimsamer
Instructor : คุณเฟียต ธนพงศ์ พานิชชอบ  CEO & Co-Founder

Digital & Craft Artist :นักสร้างโลกจินตนาการ
Company : Tan-staR 
Instructor : คุณแทน  Tan-staR (แทนสตาร์) Craft Artist

Take Centre Stage : ศิลปะการแสดงร่วมสมัย กับโอกาสที่รออยู่ทั่วโลก
Company : CAPT 
Instructor : คุณปูเป้ ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์ Artistic Director การประชุมศิลปะการแสดงนานาชาติกรุงเทพ (BIPAM)

Content Creator Evolution ทักษะที่จำเป็นของนักสร้างคอนเทนต์ในอนาคต
Company : Time Out Bangkok
Instructor : คุณต้อม พงศ์สิริ เหตระกูล Director 


2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันของชุมชนสร้างสรรค์ (Creative Community) บนแพลตฟอร์มออนไลน์  (Podcast) 

พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา เข้าถึงองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ อาทิ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Co-Creation) การลงมือทำและความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมและทันสมัยอย่าง Podcast โดยจัดทำ Podcast ทั้งหมด 6 EP. ดังนี้"CEA x Future Trends Podcast Powered by ออฟฟิศ 0.4 | Creative Career 2020 : The Future of Jobs" Podcast

EP.1 ทำข้อมูลให้เห็นภาพ Data Visualization - Boonmee Lab
Spotify : https://spoti.fi/2UlLZzw
Apple : https://apple.co/3dJE3A0
Soundcloud : https://bit.ly/2ATsHdZ
Podbean : https://bit.ly/30gLPxn
Youtube : https://youtu.be/A8fes1xDF9E

EP.2 ผลิกโฉมธุรกิจด้วย Service Design - The Contextual
Spotify : https://spoti.fi/3cUedb9
Apple : https://apple.co/2XSyIRb
Soundcloud : https://bit.ly/2zpp6nH
Podbean : https://bit.ly/2zpeNA9
Youtube : https://youtu.be/CAjW5GUaAcE

EP.3 พัฒนาเมืองเป็นเรื่องของทุกคน - STRN Citizen Lab
Spotify : https://spoti.fi/3fqFd3J
Apple : https://apple.co/2Y9vSI1
Soundcloud : https://bit.ly/2UOKFWp
Podbean : https://bit.ly/2YA4UIk
Youtube : https://youtu.be/PqVwjFVJoAk

EP.4 เติบโตไปด้วยกัน Wongnai x Partnership -Wongnai
Spotify : https://spoti.fi/2ARQ2gu
Apple : https://apple.co/2AOR5Op
Soundcloud : https://bit.ly/2AOjlAK
Podbean : https://bit.ly/2YMxoij
Youtube : https://youtu.be/_0DCkTP7_wg

EP.5 จากทายาทโรงงาน สู่เจ้าของแบรนด์ Flo - Flo Furniture
Spotify : https://spoti.fi/2YSxsNq
Apple : https://apple.co/317PDBA
Soundcloud : https://bit.ly/3fI9Y4c
Podbean : https://bit.ly/2YmeKyI
Youtube : https://youtu.be/ow3U1Bbg14k

EP.6 แนวคิดคนทำงานที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร - Sea (ประเทศไทย)
Spotify : https://spoti.fi/2Z9kJWF
Apple : https://apple.co/2BdezwH
Soundcloud : https://bit.ly/384BpTp
Podbean : https://bit.ly/3hX8mpg
YouTube : https://youtu.be/2TxcQdrTVBY


ผลของโครงการ  

1. นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่าน CEA Online Academy ในหลักสูตร Creative Career 2020: The Future of Jobs  เพื่อเตรียมพร้อมและเพิ่มทักษะไว้รับมือกับการทำงานในทศวรรศที่ 21 กว่า 2,500 คน
2. ผู้ฟัง Podcast "CEA x Future Trends Podcast Powered by ออฟฟิศ 0.4 | Creative Career 2020 : The Future of Jobs" Podcast ที่จะพาคุณไปสำรวจโลกยุคใหม่ของการทำงาน กว่า 7,000 คน