เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565

เตรียมพบกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 ภายใต้แนวคิด “Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ท้องถิ่น เติบโต” 3-11 ธันวาคมนี้

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 (Chiang Mai Design Week 2022) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ท้องถิ่น เติบโต” ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก สภาพสังคมและปัจจัยแวดล้อมในโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการพัฒนาประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วประเทศและทุกภาคส่วนจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาและรับมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยง การสร้างเครือข่าย และการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เช่น นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ ชุมชน และองค์กรภาครัฐในภาคเหนือ โดยมีการเปิดพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ การทดลองแนวทางการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ผ่านการใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าและทดลองตลาด ทั้งยังมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดและปรับตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังสร้างรายได้และการจ้างงานใหม่ นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจท้องถิ่นภาคเหนือ ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากลอย่างมีประสิทธิภาพ 

Key Activities

เทศกาลฯ ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1. Creative District การเปิดพื้นที่ให้บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ และนักออกแบบ ได้ตระหนักและเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับย่านสร้างสรรค์ 

2. POP Market การนำเสนอสินค้าและบริการสร้างสรรค์ผ่านการเปิดตลาด เพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

3. Projects การนำองค์ความรู้และกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้หรือทดลอง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมในประเด็นต่าง ๆ ผ่านการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการ งานเสวนา ดนตรี การแสดง และกิจกรรมเวิร์กช็อปต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน 

4. Friend’s Activity กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจ นักออกแบบ ช่างฝีมือ และชุมชนที่ทำงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ร่วมมือกันจัดกิจกรรมภายในและคู่ขนานกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่  

เทศกาลฯ จัดขึ้นใน 4 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วเมืองเชียงใหม่ 

กิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นใน 4 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และพื้นที่อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงสร้างผลกระทบต่อเนื่องในระยะกลางจนถึงระยะยาวในพื้นที่ เทศกาลฯ ยังสร้างโอกาสให้ธุรกิจสร้างสรรค์ปรับตัวและเติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ 132,711 คน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 485 ล้านบาท 

สอบถามข้อมูลของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 เพิ่มเติมได้ที่

ที่อยู่: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ 
1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทร. 052-080-500 #312 
อีเมล: Hello.cmdw@cea.or.th 
เว็บไซต์: chiangmaidesignweek.com/cmdw2022