Bangkok Design Week 2018

Bangkok Design Week 2018
The New-ist Vibes
27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ภายใต้แนวคิด “ออกแบบไปข้างหน้า”

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือ Bangkok Design Week 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ใน 4 พื้นที่หลักทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ ย่านเจริญกรุง คลองสาน พระราม 1 และสุขุมวิท เพื่อนำเสนองานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ตลอดจนนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ผลงานเชิงทดลอง ผลงานเชิงพาณิชย์ ไปจนถึงธุรกิจสร้างสรรค์และผลงานเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงเครือข่าย และขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งยังเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของเมืองในเวทีโลก โดยเทศกาลนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การปักหมุดให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น “เมืองหลวงแห่งการออกแบบของโลก” ในปี 2565 (World Design Capital)

6 กิจกรรมหลักจากเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 มุ่งสำรวจเนื้อหาภายใต้ธีม “The NEW-ist Vibes...ออกแบบไปข้างหน้า” เพื่อสะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ต่อการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของกรุงเทพฯ และยังได้เปิดโอกาสให้ชุมชนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ไทยได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ที่มีต่อกรุงเทพฯ ซึ่งสดใหม่และเปี่ยมด้วยมุมมองที่ลุ่มลึก เพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมสำรวจอนาคตของกรุงเทพฯ ใน 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ City & Living (อยู่ดี) Well Being & Gastronomy (กินดี) และ Creative Business (ธุรกิจสร้างสรรค์) ผ่าน 6 กิจกรรมหลักภายในเทศกาล ดังนี้

1. Showcase & Exhibition

พื้นที่จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบโชว์เคสและนิทรรศการ จากฝีมือและทักษะการถ่ายทอดของเหล่านักเรียน นักศึกษาด้านการออกแบบและนวัตกรรม นักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สตูดิโอ ไปจนถึงความร่วมมือจากองค์กรขนาดใหญ่และองค์กรระหว่างประเทศ ที่ร่วมสะท้อนมุมมองการออกแบบต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงได้

 • Waste Side Story Pavilion by PTTGC
  พาวิลเลียนที่นำเสนอโอกาสใหม่ในการนำพลาสติกรีไซเคิลมาใช้งาน เริ่มจากการนำมาเป็นส่วนผสมในการจัดทำตัวพาวิลเลียน รวมถึงจัดทำผลงานที่จัดแสดงภายใน ด้วยการร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำของไทยที่ลงมือออกแบบผลงานชิ้นใหม่จากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ
 • นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต”
  นิทรรศการนี้สำรวจความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยในมิติต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต ประเด็นเรื่องสุขภาพ รวมไปถึงการจัดการชีวิต เพื่อพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ เช่น ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งระบบการจัดการที่สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ โดยนำเสนอผ่านตัวอย่างผลงานจาก 4 ทีมที่ผ่านการบ่มเพาะในโครงการ Designing Impact Program 2017 ในหัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” โดยความร่วมมือระหว่าง TCDC, KBTG, Thailand Social Innovation Platform, UNDP, และ FabCafe Bangkok ซึ่งพร้อมเปิดพื้นที่ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนไอเดียที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมร่วมกัน

2. Symposium & Talk

กิจกรรมชุมนุมทางความคิดของนักคิดและนักออกแบบ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจและต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ให้กับนักคิด นักออกแบบ และผู้ประกอบการในประเทศไทย ผ่านตัวอย่างธุรกิจและกรณีศึกษาที่เป็นไปได้จริง และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกธุรกิจและสังคมแล้วในระดับสากล

 • Creativities Unfold Bangkok 2018 (CU2018)
  งานชุมนุมทางความคิดประจำปีที่จะพาไปเรียนรู้ถึงกระบวนการคิดที่หลากหลาย อันนำไปสู่ตัวอย่างการสร้างผลงานที่ประสบความสำเร็จระดับโลก จากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดทั้งจากในและต่างประเทศ ในครั้งนี้ CU2018 มาพร้อมกับแนวคิด “Pulse เปลี่ยนให้ทันจังหวะโลก” ที่สะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบการใช้ชีวิตในอนาคต และค้นหาทางออกของธุรกิจให้เท่าทันโลก

3. Business Program

กิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การค้า ทั้งยังพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ไทย โดยเปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 • กิจกรรมนำเสนอผลงานทางธุรกิจ (Business Pitching) และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
  กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างคู่ธุรกิจ และนักออกแบบหรือผู้ประกอบการ ซึ่งเข้าร่วมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจกับผู้ที่ได้รับเชิญจาก TCDC อาทิ นักลงทุน ฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ ในรูปแบบ Speed Dating ซึ่งเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • กิจกรรมและบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (Consult)
  การให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญที่คัดเลือกโดย TCDC ซึ่งจะตอบทุกเป้าหมายทางธุรกิจให้เติบโต ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็งทางธุรกิจที่ยั่งยืน

4. Creative District & Social Project

โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเยาวชน ฯลฯ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันของคนในพื้นที่ รวมถึงบ่มเพาะไอเดียสดใหม่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งการพัฒนาวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนทางเลือกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้คนในชุมชน เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

 • โครงการ Active Play: พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คู่การเล่น
  โครงการที่มุ่งหวังให้เด็กๆ วัย 6 – 14 ปีในชุมชนนำร่องย่านเจริญกรุง ได้ฝึกพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ และใช้พลังงานในร่างไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ทักษะหลากหลาย ผ่านงานดีไซน์ที่ชวนสนุก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ โดยได้เปิดตัวงานออกแบบต้นแบบสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์การเล่นเชิงสร้างสรรค์ ‘Active Play’ ให้เด็กๆ ในชุมชนได้ทดลองเล่นเป็นครั้งแรกในระหว่างเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561

5. Creative Program

กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งยังช่วยสร้างสีสันและความเคลื่อนไหวให้กับตลอดทั้งเทศกาล โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมส่วนต่างๆ ผ่านการคิดและลงมือทำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์จริง ในรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย

 • กิจกรรมฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรี
  การจัดฉายภาพยนตร์และแสดงดนตรีเพื่อเปิดเวทีให้นักสร้างสรรค์ไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดนตรี ได้มีโอกาสแสดงความศักยภาพและความสามารถสู่สาธารณชน
 • กิจกรรมนำชมย่านเจริญกรุงและเวิร์กช็อป
  การเดินทางเพื่อเข้าถึงและทำความรู้จักกับย่านสร้างสรรค์อย่างเจริญกรุง และเวิร์กช็อปที่นำเสนอองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

6. Creative Market

ตลาดนัดสร้างสรรค์ที่รวบรวมร้านค้าของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มาเปิดคอลเล็กชั่นล่าสุดมากกว่า 100 ร้านค้า ตั้งแต่สินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ พร้อมร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกับเมนูครีเอทีฟ เพื่อให้ได้ช้อป ชิม และชิลล์ ภายใต้บรรยากาศของการอยู่ดี กินดี และธุรกิจสร้างสรรค์

สถิติ

ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 60 หน่วยงาน
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์กว่า 500 ราย
กิจกรรมสร้างสรรค์กว่า 300 กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมงานเทศกาลฯ กว่า 400,000 คน ใน 73 สถานที่บน 4 พื้นที่สร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ ตลอด 9 วันของเทศกาลฯ

ติดต่อสอบถาม

TCDC กรุงเทพฯ
อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501

Info & Download

ติดตามความเคลื่อนไหว
www.bangkokdesignweek.com
facebook.com/bangkokdesignweek
instagram.com/bangkokdesignweek
#BKKDW2018
#bangkokdesignweek