เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 (Isan Creative Festival 2023)

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 (Isan Creative Festival 2023) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.00 น. ภายใต้ธีม “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” หรือ “Regional (enlight) sation” เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ทั่วภูมิภาคอีสาน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคม ด้วยการออกแบบ 

นอกจากนี้ เทศกาลฯ มุ่งเน้นกิจกรรมที่สอดรับกับ 3 อุตสาหรรมสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment) 2. อุตสาหกรรมอาหารอีสาน (Isan Gastronomy) และ 3. อุตสาหกรรมงานหัตถกรรมอีสาน (Isan Craft & Design) ขณะเดียวกันยังเป็นแพลตฟอร์มต้นแบบในการพัฒนา ‘ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์’ สู่การเป็น ‘เมืองสร้างสรรค์’ ในระดับประเทศ ที่ยกระดับภูมิภาคอีสานให้ ‘น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว’ ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่าน 6 กิจกรรมหลักของเทศกาลฯ จำนวนมากกว่า  100  โปรแกรม ประกอบด้วย

1. การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ (Showcase & Exhibition) 
2. กิจกรรมและโปรแกรมดนตรี (Event & Music Program) 
3. การเสวนาและเวิร์กช็อป (Talk & Workshop) 
4. ตลาดสร้างสรรค์ “ดีคัก” (D-KAK Market)
5. โครงการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District Project)
6. กิจกรรมทัวร์ (Creative Tour)

พื้นที่จัดงานใน 2 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. ย่านกังสดาล
    - ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) 
    - สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู 
2. ย่านศรีจันทร์
    - พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์
    - ชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี
    - ตึกแก่น (Kaen Innovation Center)

รูปแบบกิจกรรมนำเสนอผ่าน 4 มิติของภูมิภาคอีสาน ได้แก่ 

1. “ตื่มปากตื่มท้อง” ทำอย่างไรให้องค์ความรู้ท้องถิ่นไม่สูญหาย และช่วยส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ของอีสาน 
2. “ตื่มตรอกตื่มย่าน” สร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้แก่การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางเมือง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ
3. “ตื่มช่องตื่มทาง” สร้างบรรยากาศของโอกาสทางธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ และเยาวชน สามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองได้
4. “ตื่มพี่ตื่มน้อง” จับมือแล้วไปด้วยกัน! ปลุกพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนภูมิภาคอีสาน ด้วยความร่วมมือจากกว่า 39 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมงานเทศกาล (Festival Hoppers) 
2. ผู้ค้นหาไอเดียใหม่ ๆ (Idea Seekers)
3. ผู้ชื่นชอบความเป็นอีสาน (Isan Lovers) 
4. นักสร้างสรรค์ (Creators)

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency 

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน): สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization): CEA จัดตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 โดยการยกระดับ TCDC ขึ้นเป็นองค์การมหาชนในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ CEA คือการสร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง โดยการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น CEA ยังทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโต จากการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเทศกาลอีสานสร้างสรรค์อยู่ภายใต้การดูแลของ CEA ขอนแก่น  

ติดตามความเคลื่อนไหว
www.Isancreativefestival.com
FB/IG : Isancreativefestival

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) 
ที่อยู่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
(ศูนย์ปิดทำการทุกวันจันทร์)

สำหรับผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรมในเทศกาลฯ
program.isancf@cea.or.th หรือ โทร. 043 009 389 #406, 413
อังคาร - อาทิตย์ I0.30 - 17.30 น.

สำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนเทศกาลฯ
partnership.isancf@cea.or.th หรือ โทร. 043 009 389 #405
อังคาร - อาทิตย์ I0.30 - 17.30 น.

สำหรับสื่อมวลชน
press.isancf@cea.or.th หรือ โทร. 043 009 389 #407 
อังคาร - อาทิตย์ I0.30 - 17.30 น.

เยี่ยมชมงาน/ติดต่อสอบถาม
hello.isancf@cea.or.th หรือ โทร. 043 009 389 #401, 402
อังคาร - อาทิตย์ I0.30 - 17.30 น.