งานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564

งานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564: Isan Creative Festival 2021
9 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564
จังหวัดขอนแก่น


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA  จัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 หรือ Isan Creative Festival 2021 ขึ้น โดยรวบรวมผลงานจากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ งานหัตถกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาพยนตร์ ศิลปะ ดนตรี และอาหาร เพื่อแสดงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ ผ่านผลงานที่เก็บเกี่ยวและได้รับแรงบันดาลใจจากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ‘อีสาน’  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ นักออกแบบ และศิลปิน ให้พัฒนาผลงานและธุรกิจของตน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ เกิดเป็นระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน อันเป็นผลมาจากการพัฒนาคน พื้นที่ และธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยด้วยการเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมอัตลักษณ์ถิ่นอีสาน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมบันเทิงอีสาน (Isan Entertainment Industry) อุตสาหกรรมการออกแบบและงานฝีมือ (Craft & Design Industry) และอุตสาหกรรมอาหารอีสาน (Isan Gastronomy Industry)

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564 ณ 2 พื้นที่หลัก ของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 1. ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และ 2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น ในย่านกังสดาล ภายใต้เเนวคิด “Isan Crossing: อีสาน โคตรซิ่ง” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร/หน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงชุมชนต่างๆ เพื่อสะท้อนการผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม เกิดเป็นการรวมตัวของนักสร้างสรรค์ทั้งในภาคอีสานและจากภาคอื่น ๆ ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบและสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นเเหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ครบวงจรแห่งแรกของภาคอีสาน (Isan Creative Business Center)  เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 จะสร้างประสบการณ์ร่วมและปลูกฝังแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน คนในชุมชน และประชาชนที่สนใจ ด้วยกิจกรรมถ่ายทอดประโยชน์ของการออกแบบ กระตุ้นความคิด และพัฒนาทักษะ ผ่าน 9 กิจกรรมหลัก อันประกอบไปด้วย

1. Talk
การบรรยายเเละเสวนาเเลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ เพื่อนำเสนอโอกาสทางธุรกิจในอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จาก Local สู่ Global โดยเน้นการแลกเปลี่ยนในประเด็นหลักเรื่องอุตสาหกรรมการออกแบบและงานคราฟต์ (Craft and Design) ดนตรีหมอลำอีสาน (Molam Symposium) และอาหารอีสาน (Isan Gastronomy Symposium)  

2. Showcase & Exhibition
การจัดเเสดงผลงานที่ได้รับการพัฒนาแนวคิดและนำเสนอในรูปแบบ Pavilion, Installation เเละ Exhibition เพื่อสะท้อนผลงานจากโครงการพัฒนาคน ชุมชน และธุรกิจด้วยกระบวนการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี โดยเน้นพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน จนได้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ และนำเสนอผ่านการจัดแสดงต่าง ๆ อาทิ รถแห่ Mobile Showcase, Molam Bar, และ Food Innovation Pavilion เป็นต้น

3. Workshop
กิจกรรมเวิร์คช็อปที่ถ่ายทอดความรู้ กระบวนการความคิด เเละทักษะฝีมือโดยนักสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและการฏิบัติจริง เป้าหมายเพื่อนำเอาองค์ความรู้ท้องถิ่นมาต่อยอดเชิงมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

4. Event
กิจกรรมเฉลิมฉลองความสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมืองในหลากรูปแบบ อาทิ การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ตลอดจนตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) และงานสังสรรค์ (Networking Party) อีกด้วย

5. Creative Tour
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเเละการเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับคนท้องถิ่นในพื้นที่จริง เน้นการบูรณาการกับทฤษฎี Bio-Economy เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากแหล่งท่องเที่ยวชีวภาพ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน

6. D-Kak Market
ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสการขายสินค้า การทดลองตลาด การขยายเครือข่ายธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ และปูทางไปสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการหน้าใหม่และชุมชน 

7. Music Program
โปรแกรมดนตรีที่เปิดพื้นที่ให้นักสร้างสรรค์ ศิลปิน มาร่วมกันสร้างความเคลื่อนไหวใหม่ และช่วยเติมเต็มบรรยากาศสร้างสรรค์และเพิ่มสีสันทางด้านดนตรีให้กับเทศกาลฯ

8. Promotion
กิจกรรมที่เปิดรับร้านค้าและธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่จัดเทศกาลฯ หรือธุรกิจสร้างสรรค์ที่อยู่ในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งจัดโปรโมชันพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมชมเทศกาลฯเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของร้านค้า และธุรกิจต่าง ๆ  

9. Open House
กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้สตูดิโอ แกเลอรี ที่จัดแสดงผลงานหรือจัดกิจกรรมพิเศษ ได้เปิดบ้านให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้เยี่ยมชมหรือร่วมกิจกรรม

 

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน): สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization): CEA จัดตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 โดยเป็นการยกระดับ TCDC ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ในการกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ CEA คือ การสร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง โดยการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น CEA ยังทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตจากการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ อยู่ภายใต้การดูแลของ CEA ขอนแก่น

Info & Download

ติดตามความเคลื่อนไหว 
www.isancreativefestival.com
FB/IG: ISANCREATIVEFESTIVAL 
#ISANCF2021 #ISANCREATIVEFESTIVAL

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร. 043 009 389  (วันอังคาร – อาทิตย์  | 10.30 - 19.00)
อีเมล: hello.isancf@cea.or.th 
 

Project Update

11.08.2564

พิธีเปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 (Isan Creative Festival 2021)

พิธีเปิดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 (Isan Creative Festival 2021) ภายใต้แนวคิด “Isan Crossing: อีสาน โคตรซิ่ง”  พร้อมชมไฮไลต์เด็ดในรูปแบบ live streaming อาทิ
- นิทรรศการ หลังฮ่าน (Hidden Life Behind the Show)
- นิทรรศการ สืบแซบตำบักหุ่ง (Somtam Decoded Exhibition)
- นิทรรศการ อีสานทอรัก (Weaving Factory)
- นิทรรศการ หมอลำบาร์ (Molam Bar Installation)