Creative Districts Project - Physical

Physical

สกลนคร

เทศกาลงานสร้างสรรค์ “สกลจังซั่น l SAKON JUNCTION”
วันที่ 9-12 ธันวาคม 2564

กิจกรรมขับเคลื่อนพื้นที่ย่านเมืองเก่าสกลนคร เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้ในการพัฒนามิติต่างๆ ของเมือง ผ่านการขับเคลื่อนโดยกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่จะสืบทอดองค์ความรู้ดั้งเดิมและยกระดับศักยภาพของพื้นที่ไปสู่การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ 

เทศกาลงานสร้างสรรค์ “สกลจังซั่น l SAKON JUNCTION” ชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในย่านเมืองเก่าสกลนคร นำเสนอความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นย่านด้วยสินทรัพย์ท้องถิ่น ผ่านงานนิทรรศการศิลปะ งานออกแบบและกิจกรรมหลากหลาย ด้วยความร่วมมือของศิลปินและนักสร้างสรรค์ในพื้นที่ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และเจ้าของธุรกิจท้องถิ่น งานจัดระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 

ร่วมสำรวจย่านและทำความรู้จักกับเรื่องราวหลากมิติในย่านเมืองเก่าสกลนคร ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งในและพื้นที่โดยรอบจังหวัดสกลนคร โดยกิจกรรรมได้มีมาตรการความปลอดภัยตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
 
ผู้สนใจสามารถติดตามเรื่องราวของสกลจังซั่น และรายละเอียดกิจกรรมนี้ เพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page: สกลจังซั่น  SAKON JUNCTION

“สกลจังซั่น l SAKON JUNCTION” ประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.  จังซั่น WALK 
แผนที่เส้นทางเดินย่านเมืองเก่าสกลนคร เรียนรู้วิถีชีวิตคนสกล สำรวจเส้นทางสำคัญในเมืองเก่าสกลนคร ด้วย “การเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าในย่านเมืองเก่าสกลนคร   

วัน-เวลา : 
จุดแสดงงาน :  จุดติดตั้งแผนที่ 1 สี่แยกวัดพระธาตุเชิงชุม
                       จุดติดตั้งแผนที่ 2 สี่แยกเทศบาลเมือง
                       จุดติดตั้งแผนที่ 3 สี่แยกศรีนคร (ข้างร้านแมนคราฟท์)

2.  จังซั่น GALLERY 
นิทรรศการภาพวาด แสดงวิถีชีวิต สินทรัพย์ในย่านเมืองเก่า ผ่านประวัติศาสตร์และคำบอกเล่าของชาวสกล จัดแสดงตลอดเส้นทางเดินในย่านเมืองเก่าสกลนคร 

2.1 SAKON Stories:  จัดแสดงเรื่องราว บุคคล และ สถานที่สําคัญ สินทรัพย์ที่โดดเด่นในย่านเมืองเก่าสกลนคร เช่น กลุ่มคน ศาสนสถาน ประเพณีวัฒนธรรม ผ่านรูปแบบนิทรรศการที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในย่าน โดยมีเรื่องราว ดังนี้ 

1)  ประวัติศาสตร์สกลนครในแต่ละช่วงเวลา เรื่องราวของเมืองสกลนครในแต่ละช่วงเวลา ผ่านภาพกราฟฟิคแสดงเรื่องราวของสกลนคร ร่วมกับ ภาพถ่ายเก่า
2)  พระธาตุเชิงชุม เรื่องราวประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของพระธาตุเชิงชุม ผ่านการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปัตยกรรม
3)  เรื่องราวของศูนย์กลางความเชื่อ ศรัทธาของคนสกลนคร เล่าผ่านศิลปะประเพณีที่เกิดขึ้นผ่านการบูชาพระธาตุเชิงชุม 
4)  ผ้าคราม สกลนคร จุดเด่น ความน่าสนใจ ของผ้าครามที่สกลนคร
5)  คนสกล เรื่องราวของคนสกลนคร ในแง่มุมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ 
6)  การค้าเมืองสกล สกลนครในมุมการค้าและเศรษฐกิจในอดีตจนปัจจุบันผ่านเรื่องราวของถนนเจริญเมืองและโรงแรมเทียนอัน
7)   อาหารสกล เรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านอาหารท้องถิ่นเมืองสกลนคร

2.2 SAKON Photo Essay
ภาพวาดเมืองสกลนครในเทคนิคต่างๆ โดยศิลปินกลุ่ม Bangkok Sketcher  /วาดสกล และศิลปินในเมืองสกลนคร
จุดแสดงงาน :  
1) พื้นที่นิทรรศการที่วัดพระธาตุเชิงชุม จัดแสดงภาพวาดเกี่ยวกับพัฒนาการเมืองสกลนครและพระธาตุเชิงชุม 
วัน-เวลา :  9 - 12 ธันวาคม 2564 (ตลอดทั้งวัน)

2) บริเวณหน้าพื้นที่บ้านตลอดเส้นทางเดินย่านเมืองเก่า จัดแสดงภาพวาดบ้านเก่าสกลนครในเขตพื้นที่เมืองเก่าสกลนคร 
วัน-เวลา :  9 - 12 ธันวาคม 2564 (ตลอดทั้งวัน)

3) ติดตั้งบริเวณร้าน Blue Bica/ บ้านเสงี่ยมมณี/ ภิรมย์บุรี จัดแสดงภาพวาดเกี่ยวกับท่าแร่ หนองหาร และสกลวาไรตี้ 
วัน :   9 - 12 ธันวาคม 2564 
เวลา:  Blue Bica (08.00 - 18.00)  บ้านเสงี่ยมมณี (10.00 - 18.00) ภิรมย์บุรี (09.30 - 18.00)

3.  จังซั่น DESIGN SHOWCASE 
นิทรรศการศิลปะ งานออกแบบ งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่จะแสดงศักยภาพการต่อยอดวัสดุท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ จากการรวมตัวของศิลปินนักสร้างสรรค์ชาวสกล ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงผลงานนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ 

วัน-เวลา :  9 - 12 ธันวาคม 2564 (10.00 - 18.00)
จุดแสดงงาน :  บริเวณลานวัดพระธาตุเชิงชุม และเทียนอันโอสถ สกลโฮเต็ล 

4.  จังซั่น EATS 

4.1 อีท จังซั่น  ชวนชิมลิ้มลองรสชาติอาหารจากคนสกล ณ ถนนอาหารในย่านเมืองเก่าสกลนคร ที่รวมกลุ่มผู้ประกอบการอาหารในท้องถิ่น และกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ “E-San Gastronomy พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีสาน” อาหารท้องถิ่นอีสานรูปแบบใหม่จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วัน-เวลา :  10 - 12 ธันวาคม 2564 (17.00-21.00)
จุดจัดกิจกรรม :  บริเวณถนนสุขเกษม 

4.2 สะออน (Sound On)  เล่าเรื่องถึงวัฒนธรรมการกินอาหารท้องถิ่นของคนสกลนครในหลากหลายเชื้อชาติและชนเผ่า ผ่านการตีความหมายใหม่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงไปด้วยเอกลักษณ์และรสชาติตามแบบฉบับดั้งเดิม และเสริมความน่าสนใจด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ Esan Gastronomy จัดเป็น Course อาหาร 8+2 อย่างรวมเครื่องดื่มและของหวาน       

Junction EATS X House No. 1712
นิทรรศการอาหาร “สะออน” Sound On

ระยะเวลากิจกรรม 2 ชม.
ราคา 1712 บาท/ท่าน (รับจำนวนจำกัดรอบละ 20 ท่าน)
*สำรองที่นั่งล่วงหน้าทาง Facebook Page: สกลจังซั่น l SAKON JUNCTION

วัน-เวลา :  10 - 12 ธันวาคม 2564 (18.00 - 20.00)
จุดจัดกิจกรรม :  ภายในเทียนอันโอสถ สกลโฮเต็ล

5.  จังซั่น MARKET

5.1 สวนแมน Craft Market  ตลาดศิลปะและกิจกรรมเวิร์คชอปหลากหลาย 'สวนแมนCraft Market' ตลาดนัดงานคราฟท์ ศิลปะหัตถกรรม อาหารและเครื่องดื่ม ผลผลิตทางการเกษตร ที่เชิญชวนพี่ๆ น้องๆ ชาวสกลนครคนทำงานสร้างสรรค์มารวมตัวกันออกร้านจำหน่ายสินค้าทำมือ อาหารเครื่องดื่ม มีกิจกรรม workshop เสวนาพูดคุย ในบรรยากาศกันเองที่แสนร่มรื่นใน 'สวนแมนCreative Craft Center' บ้านหนองยาง จังหวัดสกลนคร 

มีรถรับ-ส่งจากย่านเมืองเก่า สามารถขึ้นรถได้ที่หน้าวัดพระธาตุเชิงชุม
เวลาขาไป 10.00/ 12.00/ 14.00 
เวลาขากลับ 12.00/ 14.00/ 16.00

วัน-เวลา :  10/12 ธันวาคม 2564 (10.00 - 16.30)  11 ธันวาคม 2564 (10.00 - 17.00)
จุดจัดกิจกรรม :  สวนแมน Creative Craft Center (แผนที่

5.2 ตลาดพอใจเกษตรอินทรีย์  ร่วมฟังดนตรี รับประทานอาหาร เครื่องดื่มและอุดหนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพปลอดภัย ในพื้นที่ตลาดพอใจเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูปจากสมาพันธ์เกตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ภายใต้แนวคิด “พอใจผู้ปลูก ถูกใจผู้ทาน” 

วัน-เวลา :  11 ธันวาคม 2564 (06.00 - 12.00)
จุดจัดกิจกรรม : ตลาดพอใจเกษตรอินทรีย์ (แผนที่)

6.  จังซั่น MUSIC  ม่วนซื่นโฮแซว กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์จากกลุ่มศิลปินและนักดนตรี การผสมผสานระหว่างกลิ่นอายดนตรีแบบพื้นบ้านกับดนตรีร่วมสมัย 

วัน-เวลา :  10-12 ธันวาคม 2564 (18.00 - 21.00)
จุดจัดกิจกรรม :  ตรงข้ามเทียนอันโอสถ สกลโฮเต็ล และถนนสุขเกษม

7.  จังซั่น ACTIVITY รวมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลฯ โดยกลุ่มภาคีเครือข่ายจังหวัดสกลนคร

7.1  กิจกรรม Learn and Play กิจกรรมภายใต้โครงการการจัดการและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมืองเก่าที่เอื้อต่อการเข้าถึงโดยทุกคน ผ่านฐานของชุมชน สร้างพื้นที่ทดลองและกระตุ้นให้เกิดการเดินเท้าในเมืองเก่าสกลนครจากการออกแบบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยกลุ่ม Hack Sakon

วัน-เวลา :
9 ธันวาคม 2564  (15.00 – 16.00, ถนนข้างวัดสะพานคำ)  (17.00 - 18.00, โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล)
10 ธันวาคม 2564 (10.00 - 12.00, ถนนในคุ้มกลางธงชัย)  (17.00 - 18.00, ถนนสุขเกษม)
11 ธันวาคม 2564 (15.00 – 16.00, ถนนผ้าคราม)    
จุดจัดกิจกรรม :  ถนนข้างวัดสะพานคำ, โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล, ถนนในคุ้มกลางธงชัย, ถนนสุขเกษม

7.2  SAKON SOLE (สกลโสเหล่) วัฏจักรสกล (SAKON CYCLE) นิทรรศการเล่าเรื่องราวการเกิด การเติบโต การเปลี่ยนแปลงของเมืองเก่าสกลนครตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต ร่วมกับกิจกรรม “เวทีโสเหล่” แลกเปลี่ยนความคิดต่อย่านเมืองเก่าสกลนครจากคนหลายบทบาท หลาย Generation พร้อมด้วยการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และการรับประทานของว่างอย่างข้าวจี่ ให้ได้กลิ่นอายวัฒนธรรมการนั่งฟังโสเหล่แบบชาวสกลนครดั่งเดิม

วัน-เวลา :  10-12 ธันวาคม 2564 (17.30 - 20.30)
จุดจัดกิจกรรม :  ลานคนเมือง เทศบาลสกลนคร

7.3  เขียนสกล กิจกรรมชวนคนสกลมาเขียนเมือง ด้วยการลงสี วาดเส้น สร้างสรรค์ภาพวาดเมืองสกลในแบบฉบับของตัวเอง ร่วมกับเพจวาดสกลและศิลปินชาวสกลนคร พร้อมมุมระบายสีสำหรับเด็กเด็กได้ลงสีภาพเล่าเรื่องเมืองสกลตามจินตนาการ 

วัน-เวลา : 9-11 ธันวาคม 2564 (15.00 - 18.00)
จุดจัดกิจกรรม : วัดพระธาตุเชิงชุม

7.4  The Art Hopper  “สกลจังซั่น มันเป็นจังซี่ 1 day tour”  กิจกรรมเดินทางเที่ยวไป วาดไป กับกลุ่ม  The Art Hopper  ร่วมตามหาสถานที่ลึกลับในย่านเมืองเก่า เพลิดเพลินกับงานศิลปะและสถาปัตยกรรม ชมงาน Street Art ในชุมชนที่เป็นจุดกำเนิดของเมืองสกล ทานอาหารกลางวันแบบคนสกล และไปทำกิจกรรมต่อที่สวนแมน Craft Market 

ราคา 1590 บาท/ท่าน (รับจำนวนจำกัดรอบละ 10 ท่าน)
*สำรองที่นั่งล่วงหน้าทาง Facebook Page: The Art Hopper Sakon Nakhon

วัน-เวลา :  11-12 ธันวาคม 2564
จุดจัดกิจกรรม :  ย่านเมืองเก่าสกลนคร

7.5  MEET & EAT  กิจกรรมลัดเลาะเที่ยวชมเมืองโดยเจ้าบ้านชาวสกลนคร แวะชมเมืองไปตามจุดสำคัญต่างๆ พร้อมพาชิมร้านอาหารและคาเฟ่ท้องถิ่นของชาวสกล

วัน-เวลา :  11-12 ธันวาคม 2564  (10.00 - 15.00)

7.6  STREET PHOTO กิจกรรมพาถ่ายรูปเล่นตามจุดสำคัญต่างๆในย่านเมืองเก่าสกลนคร และเส้นทางของเทศกาลฯ พร้อมคำแนะนำและเทคนิคการถ่ายภาพให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วัน-เวลา :  11-12 ธันวาคม 2564  (10.00 - 15.00)

7.7  จังซั่น ละเบ๋อ ซาวคุ้ม  ชมงานศิลปะ ช้อปสินค้าทำมือ ล้อมวงนั่งฟังดนตรี แวะซื้อข้าวจี่ต้มเส้น เข้าบ้านไปทำบายศรีกับคุณยาย แล้วออกมา เล่นสบายสบายรอบคุ้ม สี่วันที่คุ้มกลางธงชัยจะคึกครื้น ม่วนซื่นไปกับกิจกรรมหลากหลายตามประสาคนบ้านเฮา

วัน-เวลา :  9-12 ธันวาคม 2564  (10.00 - 20.00)
จุดจัดกิจกรรม :  คุ้มกลางธงชัย