Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
7 พ.ค. 2564 จ้างจัดทำกราฟิกและภาพประกอบการสื่อสาร สำหรับสื่อออนไลน์ และ ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 150,000.00
5 พ.ค. 2564 จ้างออกแบบและจัดทำโครงสร้างพาวิลเลียน พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 1,000,000.00
5 พ.ค. 2564 จ้างจัดเก็บเเละรวบรวมข้อมูลเสียงเพื่อโครงการ Isan Tone Library สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 500,000.00
5 พ.ค. 2564 จ้างศึกษา รวบรวมข้อมูล ออกแบบและจัดทำต้นแบบรถแห่สร้างสรรค์ สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 600,000.00
5 พ.ค. 2564 จ้างสำรวจและศึกษาศักยภาพของพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ จำนวน 7 พื้นที่ 1,500,000.00
5 พ.ค. 2564 จ้างบริหารจัดการ “นิทรรศการสามัญประจำบ้าน” สำหรับจัดแสดงในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2564 และเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564 150,000.00
5 พ.ค. 2564 จ้างพิมพ์หนังสือจับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA Outlook) 140,000.00
3 พ.ค. 2564 จ้างออกแบบ และจัดทำนิทรรศการผ้าทออีสาน Master Weaver & Modern Mudmee สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2021 450,000.00
3 พ.ค. 2564 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมกระตุ้นย่านสร้างสรรค์และสร้างโอกาสธุรกิจภายในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามย่าน สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 500,000.00
3 พ.ค. 2564 จ้างผลิตวิดีโอสำหรับเผยแพร่โครงการ Wonder Waste! 1,980,000.00