Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
28 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล 2 ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน (AIS D.C.) 300,000.00
27 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริการข้อมูล 1 สศส. ขอนแก่น 261,360.00
27 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริการข้อมูล 2 สศส. ขอนแก่น 237,120.00
27 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริการข้อมูล 3 สศส. ขอนแก่น 232,320.00
27 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกิจกรรม 2 สศส. ขอนแก่น 292,320.00
27 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกิจกรรม 1 สศส. ขอนแก่น 232,080.00
27 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งรองผู้จัดการส่วนบริการ ประจำโครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน TCDC COMMONS SEACON SQUARE SRINAKARIN 295,560.00
27 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 10 392,340.00
27 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 11 379,680.00
27 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 12 296,040.00