Procurement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
15 พ.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบอาคาร สถาปัตยกรรมภายในและการวางโครงสร้างพื้นฐานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสงขลาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
12 พ.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
12 พ.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
15 เม.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับส่วนงานบริการและสำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
14 เม.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ Foresee และทดสอบ (กลุ่ม MakerVenger) โครงการ Solar Vengersสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
9 เม.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
1 เม.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
25 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (เม.ย. - ก.ย. 63)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
18 มี.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารจัดการกิจกรรมการแสดงภาพ แสง เสียง และการแสดงดนตรี งานเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
13 มี.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)