Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
14 เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมวัสดุและปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพอาคาร สศส.เชียงใหม่ 150,000.00
12 เม.ย. 2565 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลวารสาร นิตยสารภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ (E-magazine) 180,000.00
12 เม.ย. 2565 จ้างจัดทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ TCDN 220,000.00
12 เม.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟ UPS สำหรับห้อง server 300,000.00
8 เม.ย. 2565 จ้างบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าว TCDN 500,000.00
23 มี.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจหัตถอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการออกแบบ ปีที่ 5 (Collaborative Project 2022) 300,000.00
23 มี.ค. 2565 จ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มเริ่มต้น (EMMERGING 0-3 ปี) 200,000.00
17 มี.ค. 2565 จ้างศึกษาวิจัยสถานการณ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ด้วยรูปแบบ Quick Research หัวข้อแนวทางการส่งเสริมการลงทุนสร้างโรงถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย 300,000.00
17 มี.ค. 2565 จ้างติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา จำนวน 15 สาขา 500,000.00
16 มี.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการสำรวจและสังเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เป้าหมายสู่แนวทางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 8 พื้นที่ 2,000,000.00