Procurement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
25 ต.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
25 ต.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
15 ต.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
23 ส.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
24 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษา server และอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายสำหรับ สศส.สำนักงานใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
8 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการ Creative Caree2รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
2 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานการวิเคราะห์และรวบรวมมาตรการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
2 ก.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการกิจกรรมส่วนผู้เข้าชมและวิทยากร และระบบแปลภาษา โครงการCEA Forum 2019สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
27 มิ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำวิจัยและศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการยิมมวยไทยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)
27 มิ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบริหารจัดการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอีคอมเมิร์ซให้กับธุรกิจไทยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)