Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
2 พ.ค. 2565 ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -
29 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาวิจัยสถานการณ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ด้วยรูปแบบ Quick Research หัวข้อแนวทางการส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00
28 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟ UPS สำหรับห้อง server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00
28 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ TCDN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,000.00
28 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าว TCDN จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
28 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123,350.00
26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยวิธีคัดเลือก 5,500,000.00
25 เม.ย. 2565 ประกาศเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 4,200,000.00
25 เม.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส) 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565 ) 2,653,034.35
25 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต่ออายุสมาชิกวารสาร นิตยสารภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ (E-magazine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,000.00