Notice

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษของ Creative Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางกลยุทธ์และบริหารจัดการโครงการพิเศษเพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าถึงเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ของโครงการ Creative Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 495,000.00
30 พ.ค. 2565 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสมาชิก (TCDC Member Backend) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 1,000,000.00
25 พ.ค. 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา 76,000,000.00
25 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสำหรับการรับสมัครผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานของเทศกาลงานออกแบบฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 475,000.00
25 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Line Official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 140,000.00
24 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบและการแสดงผลฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,600,000.00
17 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด Soft Power โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00
17 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาวิเคราะห์และจัดทำ Multiplier ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00
11 พ.ค. 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการสำรวจและสังเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ เป้าหมายสู่แนวทางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 8 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 2,000,000.00