Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
28 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรกายภาพ สศส. ขอนแก่น 303,960.00
28 ก.ย. 2565 จ้างออกแบบกราฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ 344,000.00
28 ก.ย. 2565 จ้างบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสำนักงานใหญ่ สาขาเชียงใหม่และสาขาขอนแก่น 3,200,000.00
28 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 17 238,320.00
28 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 9 226,320.00
28 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรกายภาพด้านระบบภาพและเสียง 335,000.00
28 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 19 272,940.00
28 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรกายภาพด้านระบบอาคาร 317,000.00
28 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานออกแบบกราฟฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ 1 254,520.00
28 ก.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ 2 243,660.00