Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
20 ก.ย. 2566 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับ สศส.ขอนแก่น 360,000.00
20 ก.ย. 2566 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,650,000.00
20 ก.ย. 2566 จ้างเหมาบริการช่างเทคนิคภายในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,746,500.00
20 ก.ย. 2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานใหญ่ สาขาเชียงใหม่ และสาขาขอนแก่น 540,000.00
20 ก.ย. 2566 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเส้นหลัก สศส. กรุงเทพฯ สำหรับให้บริการและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ 290,000.00
20 ก.ย. 2566 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานภายใน สศส. สำนักงานใหญ่ สาขาเชียงใหม่ และสาขาขอนแก่น 310,000.00
20 ก.ย. 2566 เช่าพื้นที่อาคารไปรษณีย์กลางเพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 99,167,091.12
18 ก.ย. 2566 เช่าพื้นที่เก็บครุภัณฑ์ วัสดุและเอกสารต่าง ๆ สศส.ขอนแก่น 153,200.00
18 ก.ย. 2566 เช่ารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับ สศส. ขอนแก่น 300,000.00
14 ก.ย. 2566 เช่าพื้นที่เก็บครุภัณฑ์ วัสดุและเอกสารต่างๆ สศส.เชียงใหม่ 280,000.00