Creative District Projects

PROJECTS

โครงการความร่วมมือในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่าง CEA และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

การแสดงผล

คำค้นหา

Physical

โคราช

17-26 ธันวาคม 2564 Class Cafe’ สาขาย่าโม

Physical

สกลนคร

เทศกาลงานสร้างสรรค์ “สกลจังซั่น l SAKON JUNCTION” วันที่ 9-12 ธันวาคม 2564

Physical

นครศรีธรรมราช

เทศกาลงานสร้างสรรค์ Creative Nakhon ครั้งที่ 4 วันที่ 1-12 ธันวาคม 2564 บริเวณย่านท่าวัง-ท่ามอญ