Creative District Projects

PROJECTS

โครงการความร่วมมือในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่าง CEA และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

การแสดงผล

คำค้นหา

Physical

ศรีจันทร์ Easy Access

โครงการระบบขนส่งและการเข้าถึงย่าน

Physical

ศรีจันทร์ One-Stop Business Hub

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจย่านศรีจันทร์

Physical

ศรีจันทร์ซอดแจ้ง Walking Street

โครงการถนนคนเดินประจำย่านศรีจันทร์

Physical

Makeover ศรีจันทร์

โครงการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของย่านศรีจันทร์

Community and People

ศรีจันทร์คลับ

โครงการรวมกลุ่มคนรักศรีจันทร์เพื่อย่านศรีจันทร์