Creative Districts Project - Physical

Physical

ศรีจันทร์ซอดแจ้ง Walking Street

ศรีจันทร์ซอดแจ้ง Walking Street เป็นโครงการพัฒนาย่านศรีจันทร์ให้เป็นย่านถนนคนเดิน สถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่ของย่าน 

เพราะเชื่อว่าการทำถนนคนเดินถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพื้นที่ได้เร็วที่สุด Walking Street ของศรีจันทร์ เปิดทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นจุดหมายใหม่ที่เป็นสถานที่ดึงดูดผู้คน (Magnet) เพื่อส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอย การทำธุรกิจ และสร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในย่าน โดยมีพื้นที่ต้นแบบคือ สี่แยกธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านถนนศรีจันทร์เชื่อมต่อกับทางเข้าตลาดบางลำภู

กลางวัน: ร้านค้าดั้งเดิมแบบถาวรเปิดบริการ บนห้องแถวตลอดเส้นทางมีการปรับปรุงตกแต่งให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

กลางคืน: ร้านค้าชั่วคราวประเภท รถเข็น แบกะดิน ตั้งบนฟุตบาท เปิดแผงจำหน่ายสินค้า เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีไอเดีย สินค้าสร้างสรรค์ ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า แสดงผลงานศิลปะ

กิจกรรม 11th Block Fest
กลุ่มศิลปินในพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์รวมกลุ่มกันกับเครือข่ายเพื่อนๆ ศิลปิน เทศบาลนครขอนแก่น และ CEA ขอนแก่น เพื่อจัดงานแสดงผลงานด้านศิลป(งานปั้น งานเพ้นท์) ดนตรี (สานอินดี้ แรปเปอร์) เสวนาและบรรยาย โดยร่วมมือกับคนในย่านในการใช้สถานที่และเสียง ซึ่งส่งผลต่อคนในพื้นที่โดยตรง จำนวน 1 วัน เที่ยงวันยันเที่ยงคืน โดยหลังจากจบกิจกรรมได้รับเสียงตอบรับจากคนในพื้นที่คนข้างดี เนื่องจากสร้างรายได้เพิ่มให้คนในย่าน และสร้างการรับรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่