Creative Districts Project - Community and People

Community and People

ศรีจันทร์คลับ

คุย - คิด – ช่วย – ทำ ร่วมกัน เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม เยาวชน ธุรกิจ และกิจกรรมสร้างสรรค์ โครงการนี้เป็นการสร้างช่องทางให้คนในย่านได้พูดคุยและช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาย่านศรีจันทร์โดยมีการนำช่องทางแบบออนไลน์มาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ ซึ่งจากการทำกิจกรรมสัมมนาผู้เข้าร่วมได้เกิดการรับรู้และเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของคนที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาย่านศรีจันทร์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

  • การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
  • การสอดส่อง ดูแล รักษาย่าน
  • การแก้ปัญหาของย่าน 
  • การคิดกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาย่าน
  • การเป็นตัวกลางเครือข่ายชุมชน
  • การระดมทุน หาภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อกิจกรรมของย่าน
  • การประชาสัมพันธ์ย่าน
  • การจัดให้มีสิทธิประโยชน์สาหรับสมาชิก เช่น ส่วนลดค่าเช่าที่

จัดตั้งคณะทำงาน Srichan Club

ประชุมจัดตั้งคณะทำงานทั้งหมด 5 ด้าน และจัดการประชุมสมาชิกอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อนำเสนอแนวคิด โครงการต่างๆ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 120 คน สมาชิกเครือข่ายกว่า 36 หน่วยงาน/กลุ่ม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อเป็นพื้นที่และช่องทางในการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆ ต่อไป 

ช่องทางในการสื่อสาร Srichan Club

1. Srichan Club line Group
ช่องทางในการสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยน แนวคิด โครงการในการพัฒนาย่านของสมาชิก
2. Srichan Club Facebook fanpage
พื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม บทความต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในย่าน 
3. Srichan Club Meeting
การประชุมสมาชิกเพื่อนำเสนอ แลกเปลี่ยน ต่อยอดแนวคิดโครงการต่างๆ ที่ผลักดันให้ย่านพัฒนาอย่างยั่งยืนจากทุกภาคส่วนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม