Creative Districts Project - Physical

Physical

Makeover ศรีจันทร์

การออกแบบปรับปรุงสภาพทางกายภาพ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของย่านศรีจันทร์ ภายใต้คำจำกัดความว่า “Old but Cool” ให้เป็นพื้นที่น่าเดิน มีชีวิตชีวา สามารถใช้เป็นจุดถ่ายรูปประจำย่าน ประกอบด้วย 5 ประเด็นปัญหาและความต้องการการพัฒนา ได้แก่ 

1. แสงสว่าง

 • เพิ่ม/ปรับระดับความสูงของไฟส่องถนน ไฟส่องทางเดินให้แสงสว่างเหมาะสมกับการเดิน

2. ทางเท้า

 • ออกแบบด้วยแนวคิด Universal design
 • จัดระเบียบพื้นที่และสัดส่วนของกิจกรรมบนทางเท้าให้ชัดเจน ได้แก่ พื้นที่สำหรับคนเดิน พื้นที่คนตาบอด พื้นที่รถเข็น พื้นที่ร้านค้า และพื้นที่เฟอร์นิเจอร์ถนน
 • ออกแบบลวดลาย สี สะท้อนเอกลักษณ์ของย่าน

3. สี/facadeอาคาร

 • ส่งเสริมสถาปัตยกรรมเดิมของอาคารเก่า
 • สะท้อนเอกลักษณ์ของย่าน
 • สะท้อนเอกลักษณ์ของร้านค้า
 • จุดถ่ายรูปประจำย่าน

4. เฟอร์นิเจอร์ถนน

 • ออกแบบแบบประหยัดพื้นที่ เช่น รวมเก้าอี้ ต้นไม้ ถังขยะไว้ในโครงสร้างเดียวกัน

5. ป้ายสัญลักษณ์

 • บอกทางและแสดงข้อมูลสถานที่สำคัญ
 • บอกจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
 • จัดระเบียบที่ตั้ง ไม่เกะกะทางเดิน

การบริหารจัดการและความร่วมมือ โครงการ Make Over ศรีจันทร์สร้างกลุ่มความร่วมมือเพื่อพัฒนาย่านระหว่างภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ คนในย่าน และหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาล)

Srichan Creative Map

แผนที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในย่านศรีจันทร์ เช่น ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ street art กลุ่มตึกสวยงาม พร้อมประวัติที่น่าสนใจภายในย่าน สำหรับสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างอัตลักษณ์ของย่านให้เป็นที่จดจำ โดยอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ เรื่องการสร้างแบรนด์