CEA Committee

คณะกรรมการ

นายกีรติ รัชโน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

อายุ 55 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาดระหว่างประเทศ United State International University
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 2565 – ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • 2564 - 2565   รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • 2562 - 2564   อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
 • 2561 - 2562    ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
 • 2558 - 2561    รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
 • 2555 - 2558   ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกรมการค้าต่างประเทศ
 • 2554 - 2555   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสินค้าข้อตกลงกรมการค้าต่างประเทศ
 • 2553 - 2554   ผู้อำนวยการกองนโยบายการค้า และพัฒนาระบบบริหาร