CEA Committee

คณะกรรมการ

นายชาคริต พิชญางกูร

กรรมการและเลขานุการ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

อายุ 50 ปี

ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (Technopreneurship and Innovation Management) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ระดับปริญญาโท สาขา Accounting Information System มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ระดับปริญญาตรี สาขา Accounting Control System มหาวิทยาลัยนอร์ทเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์