Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
29 ก.ค. 2558 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 172 ชื่อเรื่อง 172 เล่ม 140,000.00
29 ก.ค. 2558 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 172 ชื่อเรื่อง 172 เล่ม 140,000.00
29 ก.ค. 2558 จ้างจัดทำแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์งานชุมนุมทางความคิดประจำปี CU 2015 209,000.00
29 ก.ค. 2558 จัดจ้างทำระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ของTCDC เชียงใหม่ 200,000.00
29 ก.ค. 2558 จ้างผลิตและโฆษณา บริเวณรถไฟฟ้า BTS เพื่อประชาสัมพันธ์งานชุมนุมทางความคิดประจำปี CU 2015 130,000.00
29 ก.ค. 2558 จ้างออกแบบและพัฒนานาฬิกา Cookoo จากพลาสติกชีวภาพ 200,000.00
29 ก.ค. 2558 จ้างรื้อถอน -ขนย้ายชั้นหนังสือ และครุภัณฑ์ในโครงการ miniTCDC 460,600.00
29 ก.ค. 2558 จ้างออกแบบตกแต่งและผลิตชั้นหนังสือของโครงการ miniTCDC รูปแบบใหม่ 380,000.00
29 ก.ค. 2558 จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคุมการออกแบบ 1,700,000.00
28 ก.ค. 2558 ซื้อโปรแกรมสำหรับบริหารโครงการก่อสร้าง 230,000.00