Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
20 ส.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 95 ชื่อเรื่อง 115 เล่ม 121,500.00
8 ส.ค. 2557 จ้างทำแผงนามบัตรแสดงผลงาน DEBUT WALL 415,000.00
8 ส.ค. 2557 จ้างบริหารงานสัมมนาประจำปี Creativities Unfold, Bangkok 2014 1,600,000.00
1 ส.ค. 2557 จ้างออกแบบประสบการณ์ User experience และจัดทำเอกสารแนะนำการออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ TCDCCONNECT.COM 161,600.00
1 ส.ค. 2557 จ้างประสานงานกิจกรรมด้านการผลิตและวัสดุ โครงการ Creative Business Lab 220,000.00
31 ก.ค. 2557 จ้างช่างภาพถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โครงการ Creative Business Lab 500,000.00
29 ก.ค. 2557 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ Creative Business Lab 810,000.00
28 ก.ค. 2557 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 625,000.00
23 ก.ค. 2557 จ้างศึกษาวิจัยข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับจัดตั้งพื้นที่พิเศษ 500,000.00
23 ก.ค. 2557 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการสืบค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ 500,000.00