Projects

PROJECTS

โครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์

Creative Career ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการก้าวสู่อาชีพนักสร้างสรรค์

YOUNG DESIGNER CLUB (YDC) ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์

ชมรมแนวใหม่ที่ออกแบบอนาคตตัวเองได้ก่อนใคร

East is Craft

โครงการออกแบบและพัฒนาสินค้าประเภทคราฟต์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อต่อยอดสู่การผลิต

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

นำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบใหม่ๆ รวมทั้งผลงานความคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขาในอุตสาหรรมสร้างสรรค์

Design Incubation Program

โครงการบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์กลุ่มนักออกแบบ Design service ผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม่

Creative Spa and Wellness Thailand

กิจกรรมยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสปาไทย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ "สปา สุขภาพ และนวดไทย" ให้เป็นจุดหมายแห่งสปาสร้างสรรค์ระดับสากล

Craftsman Shift 2019

โครงการบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจคราฟต์ อายุธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป

Creative Craft Transformation

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม Creative Craft เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เเละบริการ

ECO Creator สร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนายั่งยืน

สนับสนุน SMEs ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถส่งออกตลาดในต่างประเทศ โดยเรียนรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์