Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
25 พ.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมนำเสนอศักยภาพด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี 500,000.00
25 พ.ค. 2565 จ้างพัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการสมาชิก (TCDC Member Backend) 1,000,000.00
12 พ.ค. 2565 จ้างพัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง Line Official Account 140,000.00
12 พ.ค. 2565 จ้างพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสำหรับการรับสมัครผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานของเทศกาลงานออกแบบฯ 475,000.00
11 พ.ค. 2565 จ้างจัดทำนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด Soft Power 400,000.00
11 พ.ค. 2565 จ้างศึกษาวิเคราะห์และจัดทำ Multiplier ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 500,000.00
24 เม.ย. 2565 จ้างศึกษาวิจัยสถานการณ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ด้วยรูปแบบ Quick Research หัวข้อ การศึกษาวิจัยรูปแบบการยกระดับคอนเทนต์ไทย เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนตามแนวทาง Soft Power 300,000.00
20 เม.ย. 2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4,200,000.00
20 เม.ย. 2565 จ้างผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 250,000.00
19 เม.ย. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 10 123,350.00