Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
16 มี.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการสำรวจและสังเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เป้าหมายสู่แนวทางแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 8 พื้นที่ 2,000,000.00
13 มี.ค. 2565 ต่ออายุการใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud และโปรแกรม Adobe Auto CAD LT ระยะเวลา 1 ปี 500,000.00
9 มี.ค. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 25 181,090.00
8 มี.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการ และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา และย่านเจริญเมือง จังหวัดแพร่ 500,000.00
8 มี.ค. 2565 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ด้านดนตรี จังหวัดนครปฐม 500,000.00
7 มี.ค. 2565 ซื้อสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 120,000.00
3 มี.ค. 2565 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2566 - 2570 5,500,000.00
2 มี.ค. 2565 จ้างบริหารและพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ 1,480,000.00
24 ก.พ. 2565 จ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 24 132,020.00
23 ก.พ. 2565 จ้างบริหาร จัดการกิจกรรมการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการชุมชน ด้านอาหาร และการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ 400,000.00