Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
10 มี.ค. 2566 จ้างจัดแสดงตัวอย่างวัสดุจากฐานข้อมูลวัสดุไทยภายใต้แนวคิด BCG Economy สำหรับให้บริการ 120,000.00
3 มี.ค. 2566 จ้างติดตั้งและรื้อถอนระบบไฟฟ้าสำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2023 150,000.00
2 มี.ค. 2566 จ้างจัดแสดงผลงานนวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยี พร้อมสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการ 180,000.00
2 มี.ค. 2566 จัดซื้อหนังสือต่างประเทศ จำนวน 429 ชื่อเรื่อง 432 เล่ม 485,000.00
1 มี.ค. 2566 จ้างบริหารจัดการตลาดสร้างสรรค์ D-Kak Market สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2023 350,000.00
1 มี.ค. 2566 จ้างปรับปรุงแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา 1,200,000.00
24 ก.พ. 2566 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลวารสาร และนิตยสารภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ (E-magazine) 180,000.00
22 ก.พ. 2566 จ้างอัพเดทข้อมูลการติดต่อและข้อมูลวัสดุของผู้ประกอบการในฐานข้อมูลวัสดุไทย 130,000.00
22 ก.พ. 2566 จ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อเสนอแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์เพื่อขับเคลื่อน Soft Power เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 350,000.00
22 ก.พ. 2566 จ้างพัฒนาและส่งเสริมสินทรัพย์ท้องถิ่นสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสงขลา (Empowering Songkhla) 900,000.00