Committee

คณะกรรมการ

 • นางอรรชกา สีบุญเรือง

  ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการโดยตำแหน่ง)

 • นายพสุ โลหารชุน

  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กรรมการโดยตำแหน่ง)

 • นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

 • นายทศพร ศิริสัมพันธ์

  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

 • อยู่ในระหว่างการสรรหา

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นางสีลาภรณ์ บัวสาย

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นางการดี เลียวไพโรจน์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นายแดน ศรมณี

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

  กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูลสรุปการประชุมของคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์