Notice

ย้อนกลับ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟชนิด LED สำหรับห้องนิทรรศการพร้อมชุดควบคุม

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 700,000.00 บาท 26 เม.ย. 2567 735,767.66 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ประกาศประกวดราคา.pdf 9 พ.ค. 2567 Chayarphar C.
เอกสารประกวดราคา.pdf 9 พ.ค. 2567 Chayarphar C.
ราคากลาง.pdf 9 พ.ค. 2567 Chayarphar C.
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR).pdf 9 พ.ค. 2567 Chayarphar C.