Notice

ย้อนกลับ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างออกแบบผลงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สงขลา (เลขที่โครงการ 67049242319)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,300,000.00 บาท 17 เม.ย. 2567 1,394,333.33 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ประกาศประกวดราคา.pdf 30 เม.ย. 2567 Chayarphar C.
เอกสารประกวดราคา.pdf 30 เม.ย. 2567 Chayarphar C.
ขอบเขตของงาน (TOR).pdf 30 เม.ย. 2567 Chayarphar C.
ราคากลาง.pdf 30 เม.ย. 2567 Chayarphar C.