Notice

ย้อนกลับ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายของผู้จัด ผู้คัดเลือกศิลปิน เอเจนซี่ระหว่างเทศกาลดนตรีในประเทศเป้าหมายและไทย (PULL) (เลขที่โครงการ 67049254330)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 10,000,000.00 บาท 17 เม.ย. 2567 10,719,500.75 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ประกาศประกวดราคา..pdf 26 เม.ย. 2567 Chayarphar C.
เอกสารประกวดราคา..pdf 26 เม.ย. 2567 Chayarphar C.
ขอบเขตของงาน (TOR)..pdf 26 เม.ย. 2567 Chayarphar C.
ราคากลาง.pdf 26 เม.ย. 2567 Chayarphar C.