Notice

ย้อนกลับ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศจ้างที่ปรึกษาประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ 67039425359)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,300,000.00 บาท - 1,299,964.40 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ประกาศเชิญชวนงานจ้างที่ปรึกษา.pdf 3 เม.ย. 2567 Chayarphar C.