Notice

ย้อนกลับ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างดำเนินการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรม และจัดทำสื่อมัลติมีเดีย สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 800,000.00 บาท 21 ธ.ค. 2566 793,940.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ประกาศประกวดราคา.pdf 10 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
เอกสารประกวดราคา.pdf 10 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
ขอบเขตของงาน (TOR).pdf 10 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
ราคากลาง.pdf 10 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
BKKDW2024_Factsheet.pdf 10 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ.pdf 10 ม.ค. 2567 Chayarphar C.