Notice

ย้อนกลับ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างบริหารกิจกรรมการบรรยายและการบ่มเพาะเชิงลึก เพื่อการยกระดับทักษะการสร้างคอนเทนต์ส่งออกตลาดต่างประเทศ

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 3,800,000.00 บาท 28 ธ.ค. 2566 3,799,537.90 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ประกาศประกวดราคา.pdf 15 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
เอกสารประกวดราคา.pdf 15 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
ขอบเขตของงาน (TOR).pdf 15 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
ราคากลาง.pdf 15 ม.ค. 2567 Chayarphar C.