Notice

ย้อนกลับ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Changex2)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 3,200,000.00 บาท 14 ธ.ค. 2566 3,200,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ประกาศประกวดราคา.pdf 2 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
เอกสารประกวดราคา.pdf 2 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
ขอบเขตของงาน (TOR).pdf 2 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
ราคากลาง.pdf 2 ม.ค. 2567 Chayarphar C.
ChangeX2 Project 2024 (Core Concept).pdf 2 ม.ค. 2567 Chayarphar C.