Notice

ย้อนกลับ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงข้อมูล (Signage) และตกแต่งบรรยากาศพื้นที่จัดเทศกาลงานออกแบบ กรุงเทพฯ 2567

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 2,000,000.00 บาท 25 ธ.ค. 2566 2,199,920.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ประกาศประกวดราคา.pdf 28 ธ.ค. 2566 Chayarphar C.
เอกสารประกวดราคา.pdf 28 ธ.ค. 2566 Chayarphar C.
ขอบเขตของงาน (TOR).pdf 28 ธ.ค. 2566 Chayarphar C.
ราคากลาง.pdf 28 ธ.ค. 2566 Chayarphar C.
BKKDW2024_Factsheet.pdf 28 ธ.ค. 2566 Chayarphar C.
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ.pdf 28 ธ.ค. 2566 Chayarphar C.