News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

17.03.2565

CEA ร่วมประชุมหารืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ ณ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ภายใต้นโยบายการผลักดัน Soft Power ของภาครัฐตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่

10.03.2565

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Soft Power กับ CEA

พร้อมทั้งเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

08.03.2565

CEA นำร่องเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในย่านเมืองเก่า สงขลา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครบ 4 ภาค ปี 2566 นี้

ขับเคลื่อนย่านเมืองเก่าสงขลา ในฐานะย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบของจังหวัด

22.02.2565

CEA จับมือภาคเอกชน หารือแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ของไทยเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก

เปิดเวทีประชุมระดมความเห็นจากภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย

07.02.2565

ผู้บริหารชุดใหม่จาก สสภช. ร่วมหารือแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์กับ CEA

CEA ให้การต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่จากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (สสภช.)