News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

30.09.2565

CEA ร่วมกับ KU จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ miniTCDC LINK

โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค ให้แก่สถานศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

27.09.2565

CEA ร่วมกับ เทศบาลเมืองศรีสะเกษและภาคีเครือข่าย จัดงาน “Sound of Sisaket: ซาวสีเกด” ปลุกพลังชาวสีเกดสู่การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์

ชวนมาซาวเสียงสำเนียงแห่งเมืองศรีสะเกษ ด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ความหลากหลายของชาติพันธ์

27.09.2565

CEA ร่วมกับ Amarin Group จัดนิทรรศการ Community Onwards อัตลักษณ์ชุมชนสู่การส่งต่อเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้งาน Smart Community - Sustainability Expo SX2022

มาร่วมสำรวจวิธีปลุกพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนผ่านเทศกาลและกิจกรรมสร้างสรรค์

07.09.2565

CEA ร่วมกับ ระยอง จัด Co-Create YOMJINDA สรรสร้างย่านเมืองเก่า ยมจินดา 9 - 11 กันยายน 2565

ปลุกปั้นให้ ‘ยมจินดา’ ก้าวสู่การเป็นย่าน ‘น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว’ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

30.08.2565

CEA ร่วมหารือกับ Netflix ประเทศไทย ยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ไทย

ส่งเสริมการสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสากล พร้อมเข้าสู่สตรีมมิงเพื่อส่งออกคอนเทนต์ไทยสู่สายตาต่างชาติมากยิ่งขึ้น

24.08.2565

CEA ร่วมประชุมหารืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ กับ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชน ให้เกิดการส่งเสริมการส่งออกคอนเทนต์ไทยไปสู่ตลาดสากลเพิ่มมากขึ้น