Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
1 ธ.ค. 2564 บริหารจัดการโครงการ อบรมสัมมนาฯ จัดทำต้นเเบบฯ และทดสอบตลาด ระบบนิเวศเศรษฐกิจ มะม่วง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา (EEC) 1,945,000.00
1 ธ.ค. 2564 จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ 170,000.00
30 พ.ย. 2564 จ้างดำเนินการจัดเตรียมด้านพื้นที่และความจำเป็นพื้นฐานการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565 2,600,000.00
30 พ.ย. 2564 จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 250,000.00
29 พ.ย. 2564 จ้างดำเนินการบำรุงรักษาปรับปรุงประสิทธิภาพและดูแลระบบเว็บไซต์เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ และเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 500,000.00
26 พ.ย. 2564 ซื้อหนังสือเทรนด์บริษัท Nelly Rodi จำนวน 4 เล่ม 400,000.00
26 พ.ย. 2564 จ้างจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ 276,000.00
26 พ.ย. 2564 จ้างผู้บริหารจัดการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมและเสนอข่าวเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2021 350,000.00
26 พ.ย. 2564 จ้างจัดทำและเผยแพร่สื่อวิทยุและสื่อเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2021 200,000.00
24 พ.ย. 2564 จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 (Isan Creative Festival 2022) 200,000.00