News Update

06.02.2567

CEA ชวนครีเอเตอร์ยุคใหม่รักษาสิทธิผลงานสร้างสรรค์ ไปกับ “CAP” แพลตฟอร์ม Real-Time Timestamp แรกของไทย!

ชวนเหล่าครีเอเตอร์มา “CAP” เมื่อการ ‘รักษาสิทธิ’ เป็นเรื่องของทุกคน

ปัจจุบันการเติบโตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกของอุตสาหกรรมคอนเทนต์และสื่อต่าง ๆ ในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม OTT สตรีมมิง ฯลฯ ได้เปลี่ยนผู้บริโภคให้กลายเป็นผู้สร้างเนื้อหาด้วยตัวเอง (User-generated Content: UGC) ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสร้างคอนเทนต์กันอย่างแพร่หลาย เนื้อหาที่ถูกผลิตและเผยแพร่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้นตามไปด้วย จากสถิติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารายปี โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมศุลกากร พบว่าระหว่างปี 2561 - 2565 มีจำนวนสูงถึง 18,606 คดี จึงนับเป็นปัญหาที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้สร้างสรรค์ แต่ยังรวมถึงความน่าเชื่อถือของผลงานที่ถูกลดทอนตามไปด้วย 

หนึ่งในภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ คือการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ ไปพร้อมกับการปกป้องสิทธิผลงานของนักสร้างสรรค์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล เพื่อให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนห่วงโซ่ของระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ จึงได้จัดทำแพลตฟอร์ม “Creative Asset Platform” หรือ “CAP” เพื่อให้ครีเอเตอร์และนักสร้างสรรค์ได้ยืนยันสิทธิผลงาน/ชิ้นงานของตนเอง ตั้งแต่ระดับไอเดีย ร่างแบบ ไปจนถึงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยผู้ใช้งานสามารถประทับเวลา (Timestamp) และออกใบรับรอง (Certificate) เพื่อรับรองเวลาให้กับผลงานสร้างสรรค์ ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน (ฺBlockchain) ได้แบบเรียลไทม์ สะดวก และรวดเร็ว วิธีนี้จะช่วยตอบโจทย์ความสบายใจให้กับเหล่าครีเอเตอร์เมื่อเกิดกรณีพิพาทและการต่อยอดเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของประเทศไทยอีกด้วย

“CAP” แพลตฟอร์มที่จะมาช่วยตอบโจทย์การปกป้อง/ยืนยันสิทธิผลงานของนักสร้างสรรค์ไทย

“Creative Asset Platform” หรือ “CAP” เป็นแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยปิดช่องว่างและขยายโอกาสให้นักสร้างสรรค์ โดยจะทำหน้าที่ประทับรับรองเวลา (Timestamp) ของผลงานสร้างสรรค์ พร้อมออกใบรับรอง (Certificate) กำกับชิ้นงานผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งมีความโปร่งใสและเปลี่ยนแปลงได้ยาก โดยสนับสนุนเหล่าครีเอเตอร์ด้วยการสร้างหลักฐาน เพื่อยืนยันสิทธิของชิ้นงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ครอบคลุมและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล เอกสาร บทความ ภาพ เสียง วิดีโอ ไฟล์งาน ฯลฯ ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้ในระบบ CAP ชิ้นงานประเภทต่าง ๆ ที่บันทึกไว้เหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันถึงความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อคู่กรณีหรือศาล เมื่อเกิดกรณีพิพาทในอนาคต รวมถึงใช้เป็นหลักประกันในการต่อยอดเชิงธุรกิจ

4 ขั้นตอนใช้งาน “CAP” ง่าย สะดวก ใช้ได้ไม่จำกัด

สำหรับกลไกการทำงานของ CAP จะทำการประทับเวลา (Timestamp) และออกใบรับรอง (Certificate) เพื่อรับรองเวลาให้กับผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนั้น ๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการประทับเวลาทางเว็บไซต์ได้แบบไม่จำกัด ใช้งานง่ายเพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. สมัครเข้าใช้และยืนยันตัวตน ผ่าน www.cap.cea.or.th
2. อัปโหลดไฟล์ผลงาน/ชิ้นงานสร้างสรรค์ (ระบบสามารถรองรับงานสร้างสรรค์ 18 ประเภท 16 สกุลไฟล์ ทั้งที่เป็นภาพ เอกสาร วิดีโอ ฯลฯ)
3. บันทึกเวลา (Timestamp) และบริหารจัดการงานสร้างสรรค์ผ่าน Dashboard
4. ดาวน์โหลดใบรับรอง (Certificate) ไปใช้ยืนยันสิทธิได้ทันที

แผนในอนาคตของ “CAP” ดันผลงานสร้างสรรค์เป็นสินทรัพย์มีมูลค่า สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

ในอนาคต CEA มีแผนจะขยายบทบาทของ “CAP” ให้เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มสร้างหลักฐานยืนยันผลงาน/ชิ้นงานของครีเอเตอร์และนักสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังจะสนับสนุนให้ผลงานสร้างสรรค์เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่า เปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์และนักสร้างสรรค์ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการช่วยประเมินมูลค่าผลงาน พร้อมสร้าง Portfolio ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) ชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าสูง 

นอกจากนี้ “CAP” ยังมีแผนที่จะสนับสนุนการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างฐานข้อมูลจัดเก็บเรื่องราวประจำท้องถิ่น เพื่อรวบรวมทรัพยากรทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ตำนานและสินทรัพย์สำคัญของย่าน (Local Asset) ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) จากมุมมองของครีเอเตอร์จากหลากหลายสาขา เช่น นักเขียนบทภาพยนตร์ นักเขียนวรรณกรรม ช่างภาพ ฯลฯ ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเรื่องเล่า (Local Stories) ที่มีศักยภาพ โดย “CAP” จะเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงให้คนในพื้นที่กับคนภายนอกได้นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าหรือบริการ (Product & Service) สื่อสร้างสรรค์ (Creative Content) และเทศกาล (Festival) ให้ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาสินค้าท้องถิ่นไทยให้เติบโตและเป็นที่รู้จักในระดับสากล (Thai Local to Global) โดย “CAP” จะเสร็จสมบูรณ์ครบทุกฟีเจอร์ภายในปี 2568

มาร่วมเซฟสิทธิผลงานสร้างสรรค์ของคุณ และเป็นส่วนหนึ่งใน “Creative Asset Platform” หรือ “CAP” แพลตฟอร์มแรกของประเทศไทยที่สร้างหลักฐานยืนยันผลงานของครีเอเตอร์และนักสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนแบบเรียลไทม์ ได้แล้ววันนี้ที่ www.cap.cea.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Information Center: CIC)
โทรศัพท์ 02-105-7400 ต่อ 164, 169, 208, 219
อีเมล: creativeinfocenter@cea.or.th
(วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.30 - 17.30 น.)

Posted in news on ก.พ. 06, 2024