Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของประเทศไทย CEA ยินดีต้อนรับบุคลากรที่มีความสามารถ ทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดรับฟังความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้บริหารที่เปิดให้คุณมีส่วนร่วมแสดงความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริง

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา) เพิ่มเติม
นักบริหารความเสี่ยงอาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักบริหารงานบุคคลอาวุโส (Urgent) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักพัฒนากลยุทธ์พื้นที่สร้างสรรค์อาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
นักพัฒนากลยุทธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา
ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา) เพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริการข้อมูล AIS D.C. เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบุคคล เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา
รองผู้จัดการส่วนบริการ เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา