Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (Academic Program) ภาคเหนือ

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,000,000.00 บาท 9 เม.ย. 2567 1,035,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 9 เม.ย. 2567 Apiwich S.