Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพและแหล่งข้อมูล เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพสร้างสรรค์ (Creative Careers Service Platform)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,500,000.00 บาท 5 เม.ย. 2567 1,500,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 5 เม.ย. 2567 Chayarphar C.