Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างพัฒนาหลักสูตรยกระดับการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพระดับต้น ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์สร้างสรรค์ เพื่อเตรียมการส่งออกคอนเทนต์ไปยังตลาดต่างประเทศ

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 500,000.00 บาท 22 มี.ค. 2567 500,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 22 มี.ค. 2567 Chayarphar C.