Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างบริหารจัดการงานพัฒนาระบบและการแสดงผลฐานข้อมูลเมืองและย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 2567

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 1,000,000.00 บาท 14 มี.ค. 2567 1,000,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 14 มี.ค. 2567 Chayarphar C.