Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างจัดทํากราฟิกและภาพประกอบการสื่อสารสําหรับสื่อออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ (Isan Creative Festival) 2024

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 200,000.00 บาท 27 ก.พ. 2567 200,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 27 ก.พ. 2567 Chayarphar C.