Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างออกแบบและจัดทำภาพสื่อสารหลัก (Key Visual) การประชุมนานาชาติด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power Forum)

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 450,000.00 บาท 27 ก.พ. 2567 450,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 27 ก.พ. 2567 Chayarphar C.