Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน Creative Content พร้อมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมวัสดุและผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการสร้างสรรค์

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 300,000.00 บาท 30 ม.ค. 2567 300,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 30 ม.ค. 2567 Chayarphar C.