Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

จ้างออกแบบอินโฟกราฟิก แปลเนื้อหาสำหรับวิดีโอการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เบื้องต้น และจัดทำไฟล์นำเสนอสรุปเนื้อหา

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 350,000.00 บาท 21 มิ.ย. 2565 275,000.00 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 21 มิ.ย. 2565 Chayarphar C.