Announcement

ย้อนกลับ

ประกาศราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 258 ชื่อเรื่อง 264 เล่ม

ชื่อหน่วยงาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง (อ้างอิง)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 370,000.00 บาท 16 มิ.ย. 2565 366,616.05 บาท
ดูไฟล์เอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
ราคากลาง.pdf 16 มิ.ย. 2565 Chayarphar C.